Gathering - Våre tidligere konferanser

Våre tidligere konferanser

Tidligere har vi arrangert en nasjonal konferanse med fokus på ny forskningsbasert kunnskap og pågående forskning. Referat og innlegg fra konferansene finnes i lenkene under bildet.

salen1 jpgNone full - Våre tidligere konferanser

Foto: Bjørnar Kjensli

2009 | Nasjonal konferanse om forskningsbasert kunnskap om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

28.-29. april 2009  |  Thon Hotel Opera, Oslo

Oppsummering

Første dag av konferansen presenterte en oversikt over forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, både nasjonalt og internasjonalt. Hensikten var å klargjøre hva vi med rimelig god sikkerhet kan si vi vet om tvangsanvendelse i det psykiske helsevernet, og på hvilke områder det er behov for mer og bedre kunnskap. Det var 141 påmeldte denne dagen.

Dag to rettet seg mot de som kan være interessert i å bidra til ny forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Diskusjon om hva slags kunnskap det er størst behov for å skaffe til veie, og hvilke forskningsprosjekt som bør prioriteres sto sentralt i denne sammenhengen. Det var 131 påmeldte på dag to.

Om foredragsholderne

Professor John Monahan fra School of Law, University of Virginia deltok. Han er
psykolog og har siden 1988 ledet og bygget opp The MacArthur Research Network
on Mental Health and the Law, et nettverk som har bidratt med vesentlig ny kunnskap om bruk av tvang i psykiatrien.

Professor George Szmukler er psykiater ved Kings College og Maudsley Hospital
i London. Han er og styreformannen i King’s Health and Society Network. Forskningsinteressene hans omfatter metoder for å redusere tvang i det psykiske helsevernet og lovregulering av psykisk helsevern.

Professor Ingemar Engström er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved Örebro universitet og leder for psykiatrisk forskningssenter i Ørebro. Han har ledet et større forskningsprosjekt om etiske sider ved bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien.

Professor Aslak Syse er ansatt ved Institutt for Offentlig Rett ved Universitetet i
Oslo. I tillegg til å være professor i jus har han også medisinsk embetseksamen.
Han har forsket på tvang i det psykiske helsevernet, og har utgitt en rekke lærebøker innen helserett, blant annet om psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven og velferdsrett.

Tore Buer Christensen, Trond Hatling, Astrid Furre og Georg Høyer er alle med
i Nettverket, og er, eller har vært engasjert i forskning om bruk av tvang i psykiatrien.

Programmet finner du her

Nede finner du fremleggene som ble brukt under noen av foredragene, referatene fra gruppearbeidet på dag to og lenker til nyheter om konferansen.

Fremlegg

Referatene fra gruppearbeidet

Nyheter om konferansen

  • Les artikkelen «-For dårlige tall om tvang» på forskning.no »

2010 | Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

22. – 23. mars 2010  |  Holmen Fjordhotell, Nesbru

Deltakelsen var begrenset. Målgruppen var personer med forskerkompetanse og interesse for å være delaktig i forskning om tvang uten døgn.

Dag 1 av konferansen presenterte en oversikt over forskning om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, med fokus på Norge, Sverige og Storbritannia.   Det var 78 påmeldte denne dagen.

Dag 2 var i sin helhet viet til gruppediskusjon om utvikling av forskningsprosjekt om TUD i Norge. Det var også tre deltakere som presenterte pågående prosjekt. Det var 54 påmeldte på dag 2.

Om foredragsholderne:

Bjørn Henning Østenstad er jurist og har spesialisert seg på forvaltningsrett, helse- og sosialrett. Siden 2001 har han arbeidet som universitetslektor ved Universitetet i Bergen. I 2000 skrev han boken Bruk av tvang mot psykisk utviklingshemma – under yting av kommunale sosial- og helsetjenester. Høsten 2009 forsvarte han sin doktoravhandling om bruk av tvang mot utviklingshemmede og demente.

Georg Høyer er professor ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø og leder i Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Han har forsket på bruk av tvang i det psykiske helsevernet i flere tiår og bidratt til å utvikle dette forskningsfeltet i Norge. Han har nylig deltatt i arbeidsgruppen nedsatt av Helsedirektoratet som ga ut rapporten ”Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven”.

Jorun Rugkåsa er seniorforsker og medlem i forskergruppen Social Psychiatry ved Oxford University. Hun har et hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og flere års erfaring som forsker innenfor folkehelsesektoren i Irland. For tiden jobber hun med en RCT av de nye “community treatment orders”. Hun er også en bidragsyter i en studie som undersøker hvordan klinisk praksis blir påvirket av endringene i definisjonen av både psykiske lidelser og vilkårene for innleggelse, innført i ”Mental Health Act” fra 2007.

Lise Kristiansen har lang erfaring som medlem i Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, Mental Helse og kontrollkommisjonen. Hun har i tillegg tett kontakt med pasienter på tvang uten døgn, med utgangspunkt i en gruppe ved Solvang DPS i Kristiansand.

Odd Volden er brukeraktivist, skribent og tidligere landsstyremedlem i Mental Helse. Han er medlem i Nettverket, medlem av kontrollkommisjonen for psykiatriske sykehus i Vest-Agder og styremedlem i stiftelsen Prisen til fremme av ytringsfrihet i psykisk helsevern.

Stefan Sjøstrøm er ansatt ved Institutionen för socialt arbete ved Umeå universitet. Han har jobbet med flere forskningsprosjekt som omhandler rettslige avhør og bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Sverige. For tiden forsker han på rettslige aspekter ved implementering av tvungent psykisk helsevern uten døgn opphold i Sverige.

Tom Burns leder forskergruppen Social Psychiatry ved Oxford University, hvor han jobber som professor. Forskningen hans har fokusert på helsetjenester, innvirkningen av “home based care”, alvorlig psykose og hvordan å identifisere effektive og overflødige elementer i helsevesenet. Forskningsprosjektene han jobber med for tiden omhandler alvorlige personlighetsforstyrrelser, uformell tvang (”leverage”) i det psykiske helsevernet og effektene av ”community treatment orders” på utfallsvariablene til alvorlige psykiske lidelser.

Torgeir Gilje Lid er fastlege, forsker på alkoholintervensjoner i allmennpraksis og praksislærer for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. Han har også erfaring som blant annet bydelsoverlege og legevaktsjef i Stavanger, lege i ambulant team ved rus og psykiske lidelser, og medredaktør i Utposten- Blad for allmenn og samfunnsmedisin.

Tore Buer Christensen er seksjonsoverlege på psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus. Han er medlem i Arbeidsutvalget til Nettverket og har vært engasjert i forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, med fokus på tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk avdeling.

Trond Hatling er lederen til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Han er også medlem i Arbeidsutvalget til Nettverket. Han er utdannet sykepleier og sosiolog og har forskningserfaring i forhold til tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser, spesialisthelsetjenesten og psykisk helsearbeid.

Ulrik Hegnar er advokat og tidligere kontrollkommisjonsleder på Oslo Hospital (alderspsykiatri), Lovisenberg DPS og Akutt og Tøyen DPS. For tiden er han kontrollkommisjonsleder for Regional Sikkerhetsavdeling, Avdeling for psykisk utviklingshemmede med alvorlig sinnslidelse på Dikemark, og Barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo.

Programmet til konferansen er tilgjengelig i konferansebrosjyren.

Nede finner du fremleggene som ble brukt under noen av foredragene og referatene fra gruppearbeidet på dag to.

Fremlegg

Referater

2011 | Den tredje nasjonale konferansen om forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

5.- 6. april 2011 | Holmen Fjordhotell, Nesbru

Innlegg på konferansen
Charles W. Lidz, del 1   Perceived Coercion -The MacArthur Studies
Charles W. Lidz, del 2   Perceived voluntariness in decisions about ….
Charles W. Lidz, del 3   Most plausible factual account in the problem..
Georg Høyer                 Perceived Coercion – Why, what, how and who
Marit Hem                      Including persons who are cililly committed in research
Marit Svindseth             Perceived Coercion, humiliaion or Violation of integrity
Odd Volden og Gunn Ludvig User researchers; hostages or equal ….
Tonje Husum og Reidun Norvoll  How can we reduce the gap between patients and staff…
Trond Hatling                Hva skjer på tvangsforskningsfeltet?
Dag Hofoss                 This instrument has been thoroughly validated and has good …
Olav Nyttingnes           Perceived coercion – at what time?

Klikk på navnet og innlegget hentes frem.

 

Les Odd Voldens blogg om konferansen på NAPHA.no >>

2012 | Hvordan beslutter vi å bruke tvang?

Årets konferanse var et samarrangement med Akuttnettverket.

Programmet »

Les innleggene fra blant annet Torleif Ruud, Mette Ellingsdalen og Reidar Pedersen:

Presentasjoner fra konferansen finnes hos Akuttnettverket »

2013 | Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern

Den årlige konferansen ble arrangert i samarbeid med Fagutviklingsenheten rus og psykiatri, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Seksjon for Kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset HF..

Klikk her for å se programmet (PDF) »

Her finner du presentasjonene av foreleserne »