Forskergruppemøte om TUD 22. og 23. oktober 2012

Godt oppmøte og friske diskusjoner i forskergruppen

Kringler gjestegaard - Møte 22. og 23. oktober 2012

(24.10.12) Med 22 deltakere ble årets forskergruppemøte det største TvangsForsk har arrangert hittil. Tema denne gangen var tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD), og vi samlet gruppen på Kringler gjestegård like utenfor Gardermoen.
Kunnskapsstatus for TUD             Georg Høyer innledet møtet med å sette fokus på ubesvarte spørsmål om TUD (PPT)», inndelt i kategoriene 1) deskriptive studier, 2) juridiske problemstillinger, 3) etiske problemstillinger, og 4) effektstudier.
Videre oppsummerte Jorun Rugkåsa status for internasjonal forskning på TUD/CTO (PPT)». Hun gikk gjennom hvilke land som har CTO, hva ordningene består av, og hva vi vet om deres effekt per i dag.
Stefan Sjöström holdt et innlegg om metodologiske problemer og muligheter i forskningen om TUD, hvor han blant annet reflekterte rundt begrepet “diffus tvang”.

Stefans referanser

Rapport fra Socialstyrelsen: Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Sjöström, Zetterberg and Markström: Why community compulsion became the solution – reforming mental health law in Sweden. Internatoinal journal of law & psychiatry, 34, 6, 419-428 »

Presentasjon: Resultat om rättssäkerhet i domstolprövningar om TUD på CEPI konferansen 2012 »

Pågående forskningsprosjekter om TUD                                                                      Fire stipendiater/forskere presenterte sine pågående prosjekter om TUD. Prosjektbeskrivelsene finner du i lenkene under.
Veien videre                                                                                                                            Vi avsluttet med evaluering og diskusjon om veien videre. Møtet ble vurdert som nyttig og lærerikt av deltakerne. Noe av det mest positive var det å kunne møte andre fra samme fagmiljø, og å ha faglige diskusjoner i en uformell setting. Flere ønsket å møtes et par ganger i året, og TvangsForsk tar derfor sikte på å arrangere to forskergruppemøter i 2013.
Programmet »
Deltakerlisten »
Foto: www.kringler.no