Helsedirektoratet har nettopp oppdatert de to nasjonale kvalitetsindikatorene (NKI) for tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern, med tall for tredje tertial i 2020.

Samtidig er hele år lagt til som standard visning på tidsaksene. Dette gjør at svingningene mellom tertialer utjevnes og det er enklere å se utviklingstrender enn tidligere.

For 2020 er antall tvangsinnleggelser 8682. Dette tilsvarer en økning på 6,6% fra 2019 og hele 12,7 % i forhold til antallet i 2017.

Antall tvangsinnleggelser er nå ikke lenger relativt stabilt (som for årene før 2017) men økende. Det er imidlertid store regionale forskjeller.

For tvangsmidler er den en liten økning i 2020 i forhold til foregående år.

Den største endringen i visning er at antall og andel tvangsmiddelvedtak nå er tatt bort, på grunn av et stort antall dubletter som gjorde lik telling på tvers av regioner og perioder vanskelig. Det vises nå kun antall og andel pasienter (med vedtak om tvangsmidler).


Linker til indikatorene:

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern

Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern


 

Om tvangsinnleggelser skriver Helsedirektoratet selv: 

I 2020 var andelen tvangsinnleggelser på 20,5 prosent på landsbasis. Dette er en økning fra i fjor, da andel tvangsinnleggelser i 2019 var på 17,8 prosent.

Mellom de regionale helseforetakene varierer andelen tvangsinnleggelser i 2020 fra 12,1 i Helse Nord RHF til 22,4 i Helse Sør-Øst RHF. I Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF lå andelen tvangsinnleggelser i 2020 på henholdsvis 22 og 17,8 prosent.

Antall tvangsinnleggelser på landsbasis har hatt en økning på 6,6 prosent det siste året. I 2019 var antall tvangsinnleggelser på 8 147, dette antallet har økt til 8 682 i 2020. Det har i samme periode vært en nedgang i totalt antall innleggelser i psykisk helsevern for voksne.

Om tvangsmidler skriver Helsedirektoratet: 

I 2020 var andelen pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak på 9 prosent for landet samlet. Dette er en svak økning på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med 2019.

I 2020 var det totalt 2 337 pasienter som hadde minst ett tvangsmiddelvedtak, mens i 2019 var det 2 257. Det vil si at antall pasienter med minst ett tvangsmiddelvedtak har økt med 80 det siste året.

Innrapportert informasjon om tvangsmiddelvedtak inneholder en stor mengde dubletter. Dette gjør det vanskelig å telle antall vedtak på en sammenlignbar måte på tvers av rapporteringsenheter og perioder. På bakgrunn av dette er måltall som gjelder antall tvangsmiddelvedtak tatt ut av publikasjonen. Dette har ikke konsekvenser for måltall som gjelder pasienter.