Tvangstall for 2019 og 2020 er nettopp lagt ut i SAMDATA løsningen til Helsedirektoratet. Dette inkluderer etterlengtede tall for bruken av skjerming og tvungent vern uten døgnopphold (TUD). Oppdaterte tall for tvangsbehandling er ikke på plass ennå, men vi forventer det vil komme snarlig. SAMDATA gjør det blant annet mulig å fremvise geografisk-, kjønns- og aldersmessig variasjon.

Det er ikke de store overraskelsene, men det er verdt å merke seg at antall tvangsinnlagte personer fortsatt øker. I 2020 overstiger antall tvangsinnlagte personer for første gang 6000 (grafen øverst).

Antall tvangsinnleggelser nasjonalt rater - Tvangstall for 2019 og 2020 er nå ute i SAMDATA

Befolkningskorrigert rate per 100 000 for tvangsinnleggelser (blått) og tvangsinnlagte (oransje) øker også.


Skjerming utvikling 2015 2020 - Tvangstall for 2019 og 2020 er nå ute i SAMDATA

Bruken av skjerming har steget frem til 2018 og deretter flatet ut.


Skjerming tvangsmidler vedtak pr pasient 2015 2020 - Tvangstall for 2019 og 2020 er nå ute i SAMDATADet er over tid noe økning i andelen personer med flere skjermingsvedtak, som tyder på samlet økt varighet av skjerming


Tvangsmidler alle typer utvikling 2015 2020 - Tvangstall for 2019 og 2020 er nå ute i SAMDATABruken av tvangsmidler øker fortsatt jevnt.


Tvangsmidler etter type utvikling 2015 2020 - Tvangstall for 2019 og 2020 er nå ute i SAMDATA…og det er spesielt bruken av kortvarig fastholding og isolasjon som øker. Isolasjon utgjør likevel et relativt lite antall vedtak.


Etter et fall fra 2016 til 2018, øker igjen bruken av TUD. I 2020 er vi på om lag samme nivå som i 2016 (60/100 000).

TUD rate 2015 2020 - Tvangstall for 2019 og 2020 er nå ute i SAMDATA

 

 

Vi anbefaler interesserte til å gå til SAMDATA og selv se på det som finnes av tilgjengelige tall for tvangsbruken i Norge >>