Tvangsbegrensningsloven

NOU2019:14 ble overlevert til Helse- og Omsorgsdepartementet (heretter HOD) sommeren 2019. Lovforslaget var på vel 800 sider og hadde fått tittelen «Tvangsbegrensningsloven»:
Se forøvrig vår artikkel fra et tidligere nyhetsbrev som oppsummerer hovedpunktene.

Første høringsrunde (desember 2019) ga svært mange innspill med delte meninger om de fleste av forslagene, i den grad at det var vanskelig å trekke ut noen form for konsensus. Se også vår tidligere artikkel, der vi forsøkte å oppsummere svarene som var kommet inn rett før fristens utløp.


Ny høringsrunde

Det ble tidlig i vår kjent at HOD ønsket en ny høringsrunde, denne ble lansert 6. juli. Formålet er å få innspill på hva som må til for å lykkes med innføring av et nytt regelverk for bruk av tvang.

Det er gledelig at høringsnotatet er redusert fra de opprinnelig 800 sidene i lovforslaget, til 157. Vi tør likevel spå at sidetallet forhindrer at alle kan sette seg godt inn i saksgrunnlaget. Det kan også være nyttig å ha selve lovforslaget friskt i minnet og 2 år etter forrige høringsrunde, er det de færreste som har det. Fristen for høringssvar er heldigvis satt til 8. november.


HOD har allerede valgt å ikke gå videre med forslaget om antatt samtykke. Det tenker vi er fornuftig, da dette kunne blitt svært vanskelig å gjennomføre i praksis.

Kapittel 6 i høringsnotatet tar for seg de sentrale forslag departementet ønsker å følge opp, og få innspill på:
 • Bestemmelsene om bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten samles i en felles lov
  (se punkt 6.2)
 • Et mer diagnosenøytralt regelverk (se punkt 6.3)
 • Manglende beslutningskompetanse som gjennomgående vilkår for tvangsbruk (se
  punkt 6.4)
 • Fare for vesentlig helseskade og sterkt behov for behandling eller tiltak som vilkår for
  innleggelse, tilbakeholdelse og behandlings- og omsorgstiltak (se punkt 6.4)
 • Særregler om tvangsbruk mot personer over 16 år med alvorlig sinnslidelse som utgjør
  en nærliggende fare for andre (se punkt 6.5)
 • Ny inntaksmodell til rusinstitusjoner; tvangsinnleggelse vedtas av helsetjenesten (se
  punkt 6.7)
 • Definisjon av tvang; som hovedregel overvinnelse av motstand. Myndighet til å
  avgjøre bruk av tvang overfor barn overføres fra foreldrene til helsetjenesten (se punkt
  6.8)
 • Uttømmende lovregulering av nødssituasjoner (se punkt 6.9)
 • Nytt overprøvingssystem; tvangsbegrensingsnemnder og nye oppgaver for
  statsforvalterne (se punkt 6.10)
 • Snever adgang til å bruke elektrokonvulsiv behandling (ECT) uten samtykke som
  livreddende tiltak (se punkt 6.14)
 • Snever adgang til tvangsmedisinering (se punkt 6.12)
 • Forbud mot å bruke mekaniske innretninger i undersøkelse og behandling av psykiske
  lidelser videreføres. Unntak for tvangsernæring (se punkt 6.13)
 • Adgangen til bruk av mekaniske innretninger i nødssituasjoner fases ut. Fram til et
  forbud mot bruk av mekaniske innretninger i nødssituasjoner trer i kraft, skal innretningene kunne brukes mot personer over 16 år for å avverge personskader (se
  punkt 6.13)
 • Adgang til å bruke skjerming som akutt skadeavverging, kortvarig
  gjennomføringstiltak ved behandling i psykisk helsevern og vern av medpasienter i
  psykisk helsevern (se punkt 6.15)

Nyttige linker:

Høringssiden (inkl. link til å sende inn svar) på Regjeringen.no >>

Departementets nyhetssak om høringen >> 

Selve høringsnotatet i Pdf-format >>