paper note ipad 76752 - Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (tvangsinnleggelse)

Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (tvangsinnleggelse)

Hvis lovens vilkår er oppfylt kan pasienten tvangsinnlegges på institusjon i ubestemt tid. Når man er under tvungent psykisk helsevern, skal det undersøkes minst hver tredje måned om vilkårene fremdeles er til stede, og kontrollkommisjonen må godkjenne innleggelsen hvert år. Fra 1. september 2017, er det kun når vedkommende mangler samtykkekompetanse at tvungent psykisk helsevern kan opprettes med bakgrunn i behov for behandling.

Tvungen observasjon 

Tvungen observasjon brukes ved mistanke om at vilkårene for tvunget psykisk helsevern er til stede, men man er usikker. Vedtak om tvungen observasjon innebærer at pasienten kan holdes på sykehus inntil ti dager for å kartlegge pasientens tilstand.

Aktuelt fra TvangsForsk om Psykisk helsevern med døgnopphold

Færre tvangsinnleggelser – dilemmaer og utfordringer

by siteman1099 • 13. april 2016

I en kommentar i Tidsskrift for den norske legeforening (april 2016) skriver en rekke spesialister innen psykisk helse at det har blitt identifisert tre viktige forutsetninger for endring.


Underkjente mer enn hver fjerde tvangsinnleggelse

by siteman1099 • 2. februar 2016

En studie som forskere i Bergen står bak, finner at mer enn hver fjerde tvangsinnleggelse ble underkjent når de ble vurdert av psykologspesialist eller psykiater på sykehuset. Studien omfatter 2813 tvangsinnleggelser i perioden 2005-2008, initiert av lege ved psykiatrisk legevakt, somatisk sykehus, kommunal legevakt eller hos fastlege. Førsteforfatter av studien er forsker Nikolai Fuglseth ved Uni Research Helse.


-Lat ikkje psykiatrien påføre traumer til enda ein generasjon

by siteman1099 • 29. januar 2016

Det sier Inger-Mari Eidsvik, som i tillegg til å ha personlig erfaring med tvangsinnleggelser også er utdannet barnevernspedagog, har første og andre avdeling i spesialpedagogikk, SEPREP (Psykiatriutdanning med vekt på relasjonen som redskap), og videreutdanning i veiledning og i ledelse og administrasjon).


Bevæpning under tvangsinnleggelser skremmer psykisk syke

by siteman1099 • 16. september 2015

Helsedirektoratet har bedt politiet slutte å bære våpen når de bistår helsevesenet med innleggelse av psykisk syke.


Rusmisbrukere blir redde av plutselig tvangsinnleggelse

by siteman1099 • 26. november 2014

Akutt bruk av tvang gjør rusmisbrukere redde, sinte og skeptiske til helsevesenet. Det som skulle være unntak fra regelen er blitt hverdag i mange kommuner.


Lengre tvungne døgnopphold i psykiatrien

by siteman1099 • 22. november 2014

Antall døgn med tvangsinnleggelse innen voksenpsykiatrien har økt med fire prosent.


Kraftig økning i tvangsinnleggelser

by siteman1099 • 4. april 2014

Antallet tvangsinnleggelser ved psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus økte i fjor, stikk i strid med målene om reduksjon. – Feil holdning, blant spesialistene, mener brukerorganisasjon.


Færre tvangsinnleggelser

by siteman1099 • 15. november 2013

​I 2012 ble anslagsvis 5 400 personer tvangsinnlagt til sammen 7 800 ganger i det psykiske helsevernet for voksne. Korrigert for befolkningsvekst gir dette en nedgang på seks prosent fra 2011, da 5 600 personer ble tvangsinnlagt 8 100 ganger