money gold coins finance - Søk midler

Søk midler

Nettverket kan bidra med økonomisk støtte til prosjektutvikling

Hva finansierer vi?

Formålet med stimuleringsmidlene er å bidra til at gode forskningsideer innen tvangsfeltet kan utvikles til ferdige forskningsprotokoller/prosjekt, som kan legges til grunn når det søkes om finansiering gjennom de etablerte finansieringskildene for forskning.

Midlene kan for eksempel brukes til at interesserte samarbeidspartnere kan møtes, til konsulenthjelp fra erfarne forskere, statistikere eller it-konsulenter, hjelp til litteratursøk og lignende.

Tematisk avgrensning

Det kan gis bidrag til alle typer prosjektutvikling om forskning om bruk av tvang etter Psykisk Helsevernloven.

Det er en fordel om eventuelle søkere kjenner til innholdet i forskningsplanen som TvangsForsk har utarbeidet, og at søknaden relateres til denne planen.

Søknadsprosedyre

Søknader sendes elektronisk, se avsnitt «Søknadsskjema»

Søknader behandles 3 ganger i året, med følgende frister:

  • 1. februar
  • 1. juni
  • 1. oktober

Søknadsbeløp

Midlene er begrenset og vi ønsker at så mange gode ideer som mulig kan dra nytte av ordningen. Det er derfor ikke realistisk å regne med store beløp ved en eventuell tildeling.

Forskningsutvalget

Søknadene blir vurdert av vårt forskningsutvalg sammensatt av tre fagpersoner og en med brukererfaring. Forskningsutvalget prioriterer innkomne søknader og fatter beslutning om tildelinger.

Retningslinjer for søknad

Kan du lese her »


Tidligere tildelinger

2022

Multibrukere på psykiatriske akuttmottak: Hvem er de, og hvordan kan helsevesenet gi dem bedre og mer koordinerte tjenester?
Anders Jacob
Vestre Viken HF, Psykiatrisk avdeling Blakstad
Tildeling kr 30 000,-


2021

Uønskede hendelser i fobindelse med kortvarig fastholding
Anne-Marthe Indregard
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Tildeling kr 50 000,-


2020

Systematisk etisk analyse som grunnlag for begrunnede moralske standpunkt ved vurderinger knyttet til tvungent psykisk helsevern
Asle Kjørlaug
Indre Sogn Psykiatrisenter, Helse Førde
Tildeling kr 60 000,-

Fysioterapi ved akutte maniske episoder for å forebygge tvangsbruk, En pilotstudie
Nikolaj Kunøe
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Tildeling kr 80 000,-


2019

Klinikeres vurderinger og opplevelser av beslutningsprosesser om bruk av tvang i Norge og Spania. En pilotstudie
Rolf Wynn
Universitetet i Tromsø
Tildeling kr 35 000,-

Transitions from closed- to Open-door policies in acute psychiatric wards: A scoping review.
Nikolaj Kunøe m.fl.
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Tildeling kr 50 000,-

Fra spesialisttjeneste til kommune – planlegging og gjennomføring av utskrivning av pasienter innlagt etter psykisk helsevernloven § 3-3, som er til fare for andre.
Guro Øydgård m.fl.
Nord Universitet
Tildeling kr 30 000,-

Mechanical and Pharmacological Restraint in acute psychiatric wards in Norway.
Liv Bachmann m. fl.
Høyskolen i Molde
Tildeling kr 40 000,-


2014

Pårørendes rolle ved bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Reidun Norvoll og Marit Helene Hem
Senter for medisinsk etikk, UiO
Reise og nettverksbygging kr 25 000,- pr. person


2013

Opplevd og formell bruk av tvang i behandling av unge mennesker med schizofreni
Vidir Sigrunarson
St. Olavs hospital
Lønns- og driftsmidler kr 60 000,-

Formell og opplevd tvang og suicidalitet ved innleggelse i i akuttpsykiatrisk avdeling
Astrid Prestmo
St. Olavs hospital
Lønns- og driftsmidler kr 100 000,-

Bruk av tvang i sikkerhetspsykiatrien, 1895-1987
Øyvind Thomassen
Adresse: Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Lønns- og driftsmidler kr 60 000,-


2012

Erfaringer med tvang blant brukere i prosjektet brukerstyrt plass.
Camilla B. Gudde
St. Olavs hospital, avd. Brøset
Lønns- og driftsmidler kr 50 000,-

Pasienter opplevelse av krenkelse
Tonje Lossius Husum
SINTEF Helsetjenesteforskning
Lønnsmidler kr 30 000,-


2011

Dobbeltdiagnoser og tvangsbehandling i psykisk helsevern
Anne Opsal
Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF
Lønns- og driftsmidler kr 60 000,-

Tvang og innsikt i psykiske helsevern
Marit Hem
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
Lønnsmidler kr 59 269,-

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
Kjell Nordby
SIHF, Avd. for psykosebehandling og rehabilitering, FoU, Helse Sør-øst
Lønnsmidler: kr 60 000,-

Vurdering av tvang på distriktspsykiatrisk senter – dilemmaer og beslutningsmetoder i den kliniske hverdagen
Torkil Berge
DPS Vinderen, Diakonhjemmet sykehus
Lønnsmidler: kr 60 000,-