Helsedirektoratet har nylig oppdatert sine tall for tvangsinnleggelser med data fra første tertial 2019. Les selv.

 

 

Ved gjennomsyn av disse, ser vi at Diakonhjemmet skiller seg vesentlig ut i første tertial, ved en andel tvangsinnleggelser (av totalt antall innleggelser) på 75,8% (se skjermutklipp).

De andre sykehusene og helseforetakene i Sør-Øst, ligger typisk på rundt 25%.

Vi kan bare spekulere i bakgrunnen for dette, men har en sterk mistanke om at det skyldes Diakonhjemmets pilotering av nye Dips Arena (journalsystem), og at dette gir en feil innrapportering av data til NPR (Norsk Pasient Register).

Alle HF Andel tvangsinnleggelser 300x249 - Skyhøy andel tvangsinnleggelser i første tertial 2019 ved Diakonhjemmet

 

Helse Nord, regionalt helseforetak (Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og FInnmarkssykehuset) forbereder utrulling av Dips Arena i disse dager. Helgelandssykehuset skal bytte allerede 17. November, UNN og NLSH i februar/ mars neste år. Det er med dette risiko for at lignende feilrapportering kan inntreffe i større skala i denne perioden, som igjen kan medføre usikkerhet rundt tvangstallene for inneværende og neste år.


Oppdatering: Vi har fått tilbakemelding fra helsedirektoratet, at selv om andelen er høy, er ikke antallet påfallende (se kurve nedenfor). Det er derimot mange registreringer som mangler rettslig grunnlag, disse blir ikke telt med. Det kan derfor se ut som at det mangler mye informasjon om de frivillige, som en mulig forklaring.

 

Diakonhjemmet Antalll tvangsinnleggelser 300x177 - Skyhøy andel tvangsinnleggelser i første tertial 2019 ved Diakonhjemmet