pexels photo 675262 - Nøkkeltall tvang

Nøkkeltall tvang

Antall tvangsinnleggelser nasjonalt - Nøkkeltall tvang
Antall tvangsinnleggelser nasjonalt
Antall tvangsinnleggelser nasjonalt rater - Nøkkeltall tvang
Tvangsinnleggelser, rate pr 100 000

Kort om tallene

Helsedirektoratet har en temaside for tvang i psykisk helsevern, der de har samlet relevant informasjon.

Det finnes to nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) for tvangsinnleggelser og tvangmiddelbruk. I tillegg publiseres mer utfyllende data, inkl. data om skjerming, i SAMDATA. Dessverre er det betydelig etterslep på publisering av data i sistnevnte.

Linker:

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne

SAMDATA, bruk av tvang i psykisk helsevern

 

De siste rapportene Helsedirektoratet har utgitt om bruk av tvang i Norge:

Tvang i psykisk helsevern – Utvikling i perioden 2013-2017,

Tvang i psykisk helsevern – Status etter lovendringene i 2017.


For 2020 – Nyeste offentlig tilgjengelige utfyllende tall (SAMDATA)

Tvangsinnleggelser:

Tall fra Norsk pasientregister (NPR) viste at 6132 personer ble tvangsinnlagt sammenlagt 8839 ganger i 2020. Tvungent psykisk helsevern ble etablert i 70% av tvangsinnleggelsene, resterende 30% var kun til tvungen observasjon. Median varighet av innleggelse var på 13 døgn.

Rater pr 100 000 innbyggere, 16 år og eldre:

 • Tvangsinnlagte personer:              138/ 100 000
 • Tvangsinnleggelser:                        199/ 100 000

Tvangsbehandling (NB: 2018 tall):

 • 1974 vedtak om tvangsbehandling, i all hovedsak medikamentell (56 vedtak om ernæring)

Antall personer, rate pr 100 000 innbyggere, 16 år og eldre:

 • Tvangsbehandling:                        46/ 100 000

Tvangsmiddelvedtak:

 • Alle typer:                                                         16329 vedtak (ovenfor 2427 personer)
 • Mekaniske tvangsmidler:                                3352 vedtak (ovenfor 1019 personer)
 • Isolasjon:                                                           1618 vedtak (ovenfor 448 personer)
 • Korttidsvirkende beroligende legemidler:   2137 vedtak (ovenfor 892 personer)
 • Kortvarig fastholding:                                      9222 vedtak (ovenfor 1804 personer)

Antall personer, rate pr 100 000 innbyggere, 16 år og eldre:

 • Alle typer:                                                          54/ 100 000
 • Mekaniske tvangsmidler:                                23/ 100 000
 • Isolasjon:                                                           10/ 100 000
 • Korttidsvirkende beroligende legemidler:   20/ 100 000
 • Kortvarig fastholding:                                      41/ 100 000
Antall vedtak om tvangsmidler totalt - Nøkkeltall tvang
Antall vedtak om tvangsmidler, totalt
Antall vedtak om tvangsmidler etter type og ar - Nøkkeltall tvang
Antall vedtak om tvangsmidler, etter type og år

Skjerming

I 2020 ble det fattet 7484 skjermingsvedtak ovenfor 2974 personer.

Antall personer, rate pr 100 000 innbyggere, 16 år og eldre:

 • Skjerming med vedtak:                                       67/ 100 000
Skjerming utvikling 2015 2020 - Nøkkeltall tvang
Skjermingsvedtak, utvikling 2015-2020, rate pr 100 000

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Antall personer, rate pr 100 000 innbyggere, 16 år og eldre:

 • Tvungent vern uten døgnopphold:                                 60/ 100 000
TUD rate 2015 2020 - Nøkkeltall tvang
Tvungent vern uten døgnopphold, rate

Kommentarer

Befolkningskorrigerte rater for tvangsinnleggelser har holdt seg relativt stabilt over en årrekke, både når det gjelder antall tvangsinnleggelser og antall personer som blir tvangsinnlagt.

Etter endringen i psykisk helsevernloven i midten av 2017 (innføring av manglende samtykkekompetanse som vilkår for bruk av tvang), var det samme år litt redusert antall tvangsinnleggelser (7704 i 2017, mot 8095 i 2016).

Tall for 2018 og fremover, viser at nedgangen var forbigående. I 2018 var antall tvangsinnleggelser om lag det samme som i 2016. Mulig årsak kan være en innskjerping av kravet til at pasienter uten samtykkekompetanse skal tas imot på tvang (en tydeliggjøring av kravet om samtykkekompetanse som grunnlag for frivillig behandling). I 2020 er det nasjonalt 12,7% flere tvangsinnleggelser enn i 2017.

For tvangsmidler er det spesielt en økning i kortvarig fastholding. For årene 2015-2019 er det om lag doblet antall slike vedtak og fra 2019 til 2020 er det ytterligere 29% økning. Det er viktig å merke seg at det også har vært en dobling i antall pasienter som blir kortvarig fastholdt (1804 i 2020 mot 892 i 2015).

Antall vedtak om korttidsvirkende beroligende legemidler og isolasjon har hatt en liten økning mellom 2018-2020. Bruk av mekaniske tvangsmidler hadde en toppverdi i 2017 (4453 vedtak) og har deretter falt noe (3352 vedtak i 2020).

Bruk av skjerming hadde en økning i perioden 2016 til 2018 og har deretter vært stabil. Dette gjelder både for antall vedtak og antall personer.

Antall personer på tvungent vern uten døgnopphold har avtatt mellom 2016-2018 og deretter økt igjen. I 2020 er antall personer og befolkningskorrigert rate tilbake på samme nivå som i 2016.

Tvunget psykisk helsevern

Hvis lovens vilkår er oppfylt kan pasienten tvangsinnlegges på institusjon i ubestemt tid, uten å ha gitt sitt samtykke. Når man er under tvungent psykisk helsevern, skal det undersøkes minst hver tredje måned om vilkårene fremdeles er til stede, og kontrollkommisjonen må godkjenne innleggelsen hvert år.

Tvungen observasjon Tvungen observasjon brukes ved mistanke om at vilkårene for tvunget psykisk helsevern er til stede, men man er usikker. Vedtak om tvungen observasjon innebærer at pasienten kan holdes på sykehus inntil ti dager for å kartlegge pasientens tilstand.

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) Tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres med døgnopphold i godkjent institusjon eller uten døgnopphold under ansvar av godkjent institusjon. Også tvungen observasjon kan skje uten døgnopphold.

Tvangsmidler

I henhold til psykisk helsevernloven § 4-8 skal tvangsmidler bare brukes ovenfor pasienter når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre pasienten i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Loven omtaler fire former for tvangsmidler: mekaniske tvangsmidler, isolering, kortidsvirkende legemidler i bedøvende eller beroligende hensikt og kortvarig fastholding.

Skjerming er formelt ikke et tvangsmiddel, men et tiltak for å skjerme pasienten fra medpasienter eller personalet når dette er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig behandlingsmiljø.

Tvangsbehandling

Iht. Psykisk helsevernloven § 4-4 kan pasienter uten eget samtykke undergis undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis. Tvangsbehandling forutsetter at pasienten er underlagt tvunget psykisk helsevern, med eller uten døgnopphold. I realiteten handler tvangsbehandling i all vesentlighet om behandling med legemidler. Senere år er det truffet noen vedtak om tvungen ernæring. Vedtak om tvangsernæring fattes i all hovedsak i barne- og ungdomspsykiatrien.