pexels photo 534204 - Regelverk

Regelverk

Sentrale lover og forskrifter

Pasientrettighetsloven»

Lov om pasientrettigheter, skal bidra til å sikre at pasienter får lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Loven skal også fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasientens liv, integritet og menneskeverd.

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) »

Psykisk helsevern skal som hovedregel skje ved frivillighet. I visse tilfeller kan psykisk helsevernloven gi hjemmel for bruk av tvang.

Straffeloven »

-Når det anses nødvendig for å verne samfunnet, kan en lovbryter som er straffri etter §20 bokstav b) eller d) overføres til tvungent psykisk helsevern.

Dom til tvunget psykisk helsevern og tvungen omsorg: Strl. §62-63

«De plagsomme» – §62, 2. ledd:

Plagsomme gjengangerkriminelle kan dømmes til behandling

-Nødrett. Kan begrunne tilbakeholdelse på sykehus, eller andre spesielle øyeblikkelige tiltak for å beskytte liv.

Nødrett: Strl. §17

Rundskriv IS-1/2017:

Psykisk helsevernloven med kommentarer

Psykisk helsevernforskriften med kommentarer

Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern har som hovedoppgave å ivareta pasientenes rettssikkerhet. Som pasient eller pårørende kan man klage på tvangsvedtak, og man har også en del rettigheter.

Om kontrollkommisjonen (Helsedirektoratet)»

Brosjyre om rettssikkerhet ved tvang (Helsedirektoratet)»

Landets kontrollkommisjoner (Helsedirektoratets sider)»

Lovdata om kontrollkommisjonen»

Lovdata om etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern»

Forskrift om godtgjøring m.m. til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet»