Generelt om kontrollkommisjonen

 "Hvor noen er under psykisk helsevern etter loven, skal det være en kontrollkommisjon som etter nærmere regler gitt av departementet treffer de avgjørelser som særlig er tillagt den.  I den utstrekning det er mulig, skal kontrollkommisjonen også føre den kontroll den finner nødvendig for pasientenes velferd. Den kan ta opp saker etter eget initiativ eller etter henvendelse fra pasienten, pasientens nærmeste pårørende eller personalet. Finner den forhold den vil påpeke, skal den ta saken opp med den faglig ansvarlige og eventuelt Helsetilsynet i fylket"

"Kontrollkommisjonen oppnevnes av Departementet, som også bestemmer hvilket område som skal være tillagt hver kommisjon"

"Departementet har det overordnede ansvaret for at det i hvert område er en fungerende kommisjon" phvl § 6-1

Kontrollkommisjonen skal garantere rettssikkerheten til pasientene i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonen må derfor gjennomgå alle tvangsvedtak som treffes.

I tillegg skal Kontrollkommisjonen på eget initiativ kontrollere:

  • at de formelle kravene for alle tvangsinnleggelser er oppfylt, jf. phvl. § 3-8 første ledd  det vil si at innleggelsen er foretatt på riktig måte
  • at vedtaket om tvangsinnleggelse bygger på en riktig vurdering av lovens materielle vilkår, §§ 3-2 og 3-3, jf. § 3-8 første ledd

Les også phvl. kapittel 3 Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern .

Institusjonene må sende kommisjonen en kopi av vedtakene om videre undersøkelse eller tvungent psykisk helsevern og dokumentene vedtaket bygger på.

Kontrollkommisjonens leder kan på forespørsel forlenge tvungen observasjon med inntil 10 dager, jf. § 3-2 tredje ledd.

Videre skal kontrollkommisjonen behandle klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal prøve om alle vilkårene for tvungent vern er oppfylt. Hvis kommisjonen ikke finner at dette er tilfelle, må pasienten utskrives.

Ved klage på vedtak om opphør av tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, kan kontrollkommisjonens leder beslutte at klagen skal ha oppsettende virkning, jf. § 3-7 fjerde ledd.

Dersom pasienten ikke klager over etablering av tvungent psykisk helsevern, skal likevel kontrollkommisjonen av eget tiltak vurdere om det er behov for tvungent vern når det er gått tre måneder etter innleggelsen (såkalt tremåneders kontroll), jf. § 3-8 annet ledd. Kommisjonen skal da også kontrollere at det foreligger en individuell plan for pasienten.

Når det er gått ett år siden det tvungne vernet ble etablert, er det en forutsetning for videre vern at kontrollkommisjonen samtykker til forlengelse av vernet (såkalt ett års kontroll), jf. § 3-8 tredje ledd.

Dessuten skal kommisjonen ved klage fra pasienten prøve vedtak som fattes under gjennomføringen av tvungent vern:

  • skjerming, § 4-3
  • innskrenkninger i retten til forbindelse med omverdenen, § 4-5
  • undersøkelse av rom og eiendeler, samt kroppsvisitasjon, § 4-6
  • beslag, § 4-7
  • urinprøve, § 4-7 a
  • bruk av tvangsmidler, § 4-8
  • overføringer, § 4-10
  • Kontrollkommisjonens avgjørelser kan bare overprøves av domstolen. Se nærmere om dette under Klage.

I tillegg skal spørsmålet om etablering av psykisk helsevern for barn under tolv år på bakgrunn av foreldresamtykke bringes inn for kommisjonen i tilfeller der barnet selv motsetter seg innleggelsen, jf. § 2-2 fjerde ledd.

Kontrollkommisjonen er også tillagt et ansvar for å sikre pasientenes velferd på et mer generelt grunnlag jf. § 6-1 annet ledd. Kommisjonen kan derfor også ta opp saker etter henvendelse fra pårørende eller personale.

Kontrollkommisjonen skal også varsle Helsetilsynet i fylket i tilfeller der den finner at en avgjørelse eller et forhold er kritikkverdig. Forholdet kan også tas opp med ansvarlig lege eller med institusjonens ledelse. Det samme gjelder i saker som gjelder kvaliteten på den tjenesten som ytes.

 Tilbake til toppen