Foto: UN Photo/Manuel Elias

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter til personer med funksjonsnedsettelse, Catalina Devandas Aguilar (bildet), besøkte Norge i oktober i fjor. Rapporten fra besøket var ferdig i februar i år.

Den beskriver Norges lovverk som tillater bruk av tvang og tvangsmidler mot mennesker med psykososiale- og intellektuelle funksjonsnedsettelser og demens. Rapporten viser til at til tross for flere tiltak, har bruken av tvang innen psykisk helsevern vært stabil. Dette gjelder også etter den siste lovendringen med innføring av samtykkekompetanse (tall for tvangsinnleggelser i 2017 og 2018 vises til her). Bruk av elektrokonvulsiv terapi (ECT) på nødrett, kritiseres også.

Som positivt, trekkes Østenstad-utvalgets arbeid med forslag til ny Tvangsbegrensningslov frem, men det nevnes samtidig at et nytt lovverk fullt ut må integrere vern av menneskerettighetene og at tvangstiltak er motstridende til dette.

Devandas oppfordrer til å tenke forebyggende rundt tvang, fremfor lov-begrensende og viser til behov for å styrke hjemmebaserte-tilbud og støtte, inkludert beslutnings-støtte. Hun trekker som gode eksempler frem BET-behandling (basal eksponerings-terapi) ved Vestre Viken HF og Medikamentfri behandlingsenhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Det anbefales at all form for tvang i behandling og helsehjelp til mennesker med funksjonsnedsettelse, forbys ved lov. Dette er i tråd med Europarådets resolusjon som ble lansert i fjor.

Rapporten kan leses her >>

Da den er svært lang, har vi laget en forkortet versjon med utdrag av avsnittene om tvang og rettslig umyndighet (vergemål).

Forkortet versjon kan leses her >>