Helsedirektoratet har nylig publisert tvangstallene for 2018 på deres «dashboard» og gjort analyser som presenteres i en egen rapport.

Tallene har vært etterlengtet, da de representerer det første året etter endringen i psykisk helsevernloven i 2017, der blant annet manglende samtykkekompetanse ble innført som kriterium for tvang. Det har vært spørsmål om- og eventuelt hvilken innvirkning dette kan ha hatt.

Hva vi tenker om tallene

Først og fremst ser man fortsatt store regionale forskjeller for alle typer registrert tvang.

Vi synes det er interessant at lovendringen ikke fikk så stor innflytelse som noen forventet. I hovedsak er tallene er mer eller mindre uendret. Det antyder at det skal mer til å endre praksis enn en lovendring. Tallene antyder også at lovendringen bør følges opp fra myndighetenes side med tiltak for å øke kunnskap om å vurdere samtykkekompetanse og arbeid med å kalibrere tjenestene, slik at man unngår uønskede variasjoner i praksis.

En reduksjon i varighet av de lengste tvungne vernene er desidert positivt, men må sees i sammenheng med en liten økning i median varighet, som har en negativ innvirkning for langt flere pasienter.

Lovendringen var først og fremst forventet å gi en reduksjon i tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Tallene viser derimot en gradvis reduksjon siden 2015 og reduksjonen etter 2017 ser snarere ut til å ha avtatt litt i forhold til tidligere år (se figur 2.17 under). Heller ikke på dette området ser dermed lovendringen ut til å ha hatt et vesentlig bidrag, men det selvfølgelig en rekke faktorer som innvirker, og kausalitet for enkeltfaktorer er derfor umulig å si noe sikkert om.

Antallet henvisninger på tvang som underkjennes og der pasienten tas i mot til frivillig innleggelse har ikke vært viet stor oppmerksomhet i diskusjonen rundt bruk av tvang i psykisk helsevern.  For 2018 ble 38% av de omlag 12000 tvangshenvisningene underkjent. Dette tilsvarer 4500 ganger der personer motvillig ble bragt til institusjon og tilbakeholdt et døgn uten samtykke før de blir utskrevet.

Underkjenning av tvangsinnleggelse skjer når spesialisthelsetjenesten ikke finner vilkårene å være til stede. Dette er et argument for at mer av forebyggingsinnsatsen med hensyn til tvangsinnleggelser må rettes mot kommunen. Denne gruppen er antakelig interessant å se på med hensyn til opplevd og reell tvang.

Det er en svak dreining mot det å begrunne tvangsinnleggelser i farlighetsvilkåret. Dette var på forhånd forventet utvikling og Helsedirektoratet har også tatt høyde for det. Det antas at farekriteriet tidligere har vært underrapportert, da behandlingskriteriet har vært tilstrekkelig begrunnelse. Farekriteriet omgår nå behovet for samtykkekompetansevurdering, som kan være en mulig årsak til økt bruk. Det kan også tenkes andre mulige forklaringer som at behandlingskriteriet har mistet noe av sin legetimitet. Hevet terskel for innleggelse kan ha medført ytterligere forverring, som kan ha gjort at noen flere er til fare for seg selv eller andre. Også dette er et interessant område for fremtidig forskning.

Når det gjelder tvangsmidler og skjerming, er det bekymringsfull økning i antall skjermingsvedtak, som både kan være langvarige og svært inngripende. Det er positivt at den store økningen i kortvarig fastholding som har vært i perioden 2014-2017, nå ser ut til å flate ut. Vi håper dette vedvarer.

Vi vil oppfordre alle til å lese rapporten selv. Den har gode illustrasjoner, er lettlest og har forklaringer til begreper og lovverk. Takk til Helsedirektoratet for grundig arbeid!


TUD rate 1024x802 - Tvangstallene for 2018

Kilde: IS-2888: Tvang i psykisk helsevern – status etter lovendringene i 2017


Hovedmomenter:


Tvangsinnleggelser

Antall tvangsinnleggelser øker litt til sammenligning med 2017 og legger seg omlag på nivå med årene forut. For perioden 2014-2018 som helhet, er det ingen store endringer.


Nasjonal rate for tvangsinnleggelser i 2018 var 186/ 100 000 innbygger (16 år og eldre).


Raten går opp i region Vest og Sør-Øst, mens den går ned i Nord og Midt. Nord har størst nedgang.


Tilleggskriterier: Bruk av behandlingskriteriet går tilbake med 4%. Farekriteriet øker tilsvarende.


Underkjenning av en henvisning på tvang skjer i 38% av tilfellene. Dette utgjør omlag 4500 innleggelser.


Det er ingen vesentlige endringer i volumet av henvisninger på tvang eller andelen av disse som underkjennes i perioden 2016-2018.


Varighet av de aller lengste tvungne vernene reduseres noe. Samtidig øker medianvarighet fra 26 til 29 døgn under tvang samlet for alle diagnosegrupper. Dette skjer ved en økning i antall korte innleggelser.

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)

Raten har gått gradvis ned i alle regioner siden 2015 og er på 52/ 100 000 innbygger i 2018.


3 av 4 regioner har hatt mindre reduksjon av TUD mellom 2017-2018 enn forutgående år. Unntaket er Helse Midt.


Reduksjonen i TUD-raten mellom 2016-2018 er på omlag 15% og kan fortrinnsvis ha sammenheng med at varigheten av TUD er kortet ned.


Tvangsbehandling

Det er en lett økning i antall tvangsbehandlingsvedtak, men med ulikheter mellom regionene som gjør det vanskelig å tolke om dette kan være en konsekvens av innføringen av samtykkekompetanse.


Tvangsmidler og skjerming

Bruk av skjerming øker vesentlig, spesielt i regionene Vest og Sør-Øst.


Bruk av kortvarig fastholding har økt kraftig i perioden 2014-2017. Økningen flater ut mellom 2017-2018.


Bruk av mekaniske tvangsmidler går noe ned, mens bruk av beroligende medisin og isolasjon er ikke vesentlig endret.