Helsetilsynet har nettopp publisert en rapport fra tilsynssak mot en institusjon innen psykisk helsevern.

Tilsynet omhandlet en pasient som ble tvangsinnlagt grunnet forverring av psykose etter at han selv hadde avsluttet bruk av antipsykotisk medisin. Han hadde diagnose paranoid schizofreni fra tidligere. Pasienten klaget på tvangsinnleggelse og fikk medhold i klagen hos kontrollkommisjonen ved sykehuset. Påfølgende dette valgte pasienten å skrive seg ut.

Tilsynet er begrunnet i alvorlig hendelse tilsynelatende etter utskrivelse uten at det fremkommer nærmere hva denne hendelsen omhandlet. Manglende/ utilstrekkelige vurderinger av voldsrisiko kan tyde på at hendelsen omhandlet alvorlig vold.

Det konkluderes med  mangelfull involvering av pårørende og at tjenesten ikke var tilrettelagt slik at helsepersonell kunne utføre forsvarlig helsehjelp til denne pasientgruppen (svikt ved ledelse). Videre pekes det på utilstrekkelig kartlegging av rusmisbruk og tidligere voldsepisoder, forsinket oppstart av antipsykotisk behandling og plan for oppfølging av pasienten etter utskrivelse.

Tilsynet skriver at pasienten burde ha blitt tatt i mot til tvungent psykisk helsevern og ikke tvungen observasjon ved første vurdering. Tvangsbehandling burde ha blitt iverksatt tidligere.

Tilsynet vil ikke vurdere kontrollkommisjonens arbeid i denne saken, da det ligger utenfor tilsynets myndighet, men nevner at kontrollkommisjonen syntes pasienten var tilbake i tilnærmet sin habituelle tilstand til tross for fortsatt paranoide vrangforestillinger og hadde gjenvunnet sin samtykkekompetanse.

Rapporten er lang og tunglest grunnet anonymisering, men svært interessant i lys av lovendringen i 2017 som innførte krav om manglende samtykkekompetanse.

Rapporten kan leses her >>