Unn Hammervold har skrevet første artikkel i sin doktorgrad. Artikkelen gir en oversikt over nåværende kunnskap på området ettersamtale etter mekaniske tvangsmidler, eller Post-Incident Review, som det kalles på engelsk, og trekker informasjon fra 12 tidligere publiserte studier fra Sverige, England, Canada og USA.

Vi har spurt Hammervold noen spørsmål for å belyse hennes motivasjon for å forske på akkurat dette:


  • Hva er din bakgrunn, og hva var det som fikk deg til å ville forske på akkurat dette temaet?

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier og har arbeidet hovedsakelig innen psykisk helsevern før jeg i 2012 startet som universitetslektor og etter hvert stipendiat ved Universitetet i Stavanger. Da jeg i 2008 skulle velge tema for min masteroppgave, valgte jeg å intervjue tidligere pasienter om deres erfaringer med tvangsmidler. Flere av informantene uttrykte frustrasjon over at kun personalet fikk ettersamtale. Da jeg fikk høre at ettersamtaler etter tvangsmiddelbruk var lovpålagt i Danmark, fanget dette min interesse og det ble dermed tema for mitt PhD-arbeid.

 

  • Var det vanskelig å komme i gang med prosjektet, og har du fått den støtten du trenger?

Jeg startet prosjektet før samtale mellom pasient og helsepersonell etter tvangsbruk ble inkludert i psykisk helsevernloven. Dermed var det vanskelig å finne institusjoner som hadde implementert prosedyren. Jeg fikk imidlertid etter hvert tilgang til deltakere ved et universitetssykehus og et DPS. Det viste seg imidlertid at ettersamtaler ble noe sporadisk gjennomført, slik at det ble utfordrende å finne deltakere, dette gjaldt særlig pasienter. Når det gjelder støtte, er jeg ansatt ved UiS og har fått FoU tid etter stipendiatperioden for å gjøre ferdig avhandlingen.

 

  • Hvilken nytteverdi tenker du dine resultater vil ha?

Resultatene viser at ettersamtaler kan bidra til å finne alternative måter å håndtere utfordrende situasjoner på i postene, og dermed redusere tvangsmiddelbruk.

Østenstad-utvalgets forslag om å fjerne bruk av mekaniske tvangsmidler innen tre år aktualiserer nødvendigheten av å utvikle nye arbeidsformer innen psykisk helsevern. Der tenker jeg at ettersamtaler som gjennomføres på en støttende måte kan bidra med nyttige innspill.

 

  • Har du planer for å jobbe videre med temaet, og i hvilken retning?

Jeg planlegger nå å sende inn en artikkel om helsepersonells erfaringer med ettersamtaler der jeg har intervjuet 19 deltakere med ulik profesjonsbakgrunn. Videre arbeider jeg med en artikkel som utforsker pasienterfaringer som jeg planlegger å ferdigstille til våren. Etter avsluttet doktorgradsarbeid er jeg motivert for å arbeide videre med ettersamtaler, særlig med fokus på å styrke pasientstemmen i slike samtaler.

 

Link til artikkelen i sin helhet (Engelsk)