Illustrasjonsbilde: David McBee, Pexels.com

 

Professor Steven Segal ved Universitetet i Melbourne, Australia og University of California, Berkely, USA har nettopp publisert en ny såkalt systematic review av outpatient civil commitment (OCC) – tilsvarende det vi vil kalle tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD), i Norge.

Tittelen er «The utility of Outpatient civil commitment: Investigating the evidence»

Vi finner artikkelen svært interessant, fordi den i kontrast til de 7 tidligere oversiktsartiklene finner positive effekter av TUD. (se forøvrig: Barnett et al., 2018; Churchill, Owen, Hotopf, & Singh, 2007; Kisely, Campbell, & O’Reilly, 2017; Kisely, Campbell, Scott, Preston, & Xiao, 2007; Maughan, Molodynski, Rugkåsa, & Burns, 2014; Rugkåsa, 2016; Rugkåsa, Dawson, & Burns, 2014).

Vi leser også artikkelen som en viss kritikk av tidligere oversiktsartikler, da Segal mener disse feilaktig har blandet intervensjoner med utkomme-mål (om vi forstår han rett). Segal holder seg mer stringent til de lovmessige formål med TUD – nærmere bestemt å redusere skade på liv og helse (eget og andres) og at TUD skal være et mindre inngripende alternativ til tvangsinnleggelse.

For å kunne sammenligne tidligere studier (mellom 1986 – 2019) setter han opp 3 ulike validitets-grupper, der validitets-gruppe I holder seg til ovenfor nevnte utkomme-mål. Validitets-gruppe II inneholder studier som «blander inn» nødvendigheten av intervensjonen, tilgjengelighet av ressurser, alvorlighet og kronisitet av pasientens tilstand, samt tilgang på sykehussenger. Validitets-gruppe III leser vi som gjenværende studier (inkluderer utkomme-mål som: Livskvalitet, sysselsetting, bolig eller hjemløshet og pasient- eller pårørende tilfredshet). Sistnevnte gruppe virker Segal mene er minst relatert til lovens formål med TUD og derfor minst relevant i undersøkelser av effekt av en lovmessig intervensjon.

Segal skriver i sin konklusjon at ved å undersøke effekt opp mot lovens formål, er det konsistente funn: «Studier bekrefter og replikerer fordelaktige assosiasjoner mellom OCC og direkte indikatorer på reduksjon av nært forestående trusler mot helse og trygghet» og videre: «De bekrefter effekt av OCC som et mindre inngripende tiltak, på tvers av fem ulike land» (fritt oversatt fra engelsk).

Vi har grunnet kort tid mellom artikkelen ble publisert og dette nummeret av nyhetsbrevet, ikke lyktes å få en kommentar fra Professor Segal, eller vår egen Professor Jorun Rugkåsa, som har gjort mye arbeid på feltet. Vi regner med at artikkelen vil generere store diskusjoner i fagmiljøet og vi vil holde dere oppdaterte utover høsten.

Artikkelen til Segal kan leses her >>