Illustrasjonsfoto: Cottonbro, Pexels.com

Helse Sør-Øst har i det siste året jobbet med å følge opp sin rapport og tiltaksplan for redusert tvangsbruk (se forøvrig vårt oppslag fra den gang med link til rapporten).


Kurs1 - Nye e-læringskurs i Helse Sør-Øst

Opphavsrett: Vestre Viken HF/ Helse Sør-Øst

I dette arbeidet har Vestre Viken HF blant annet laget e-læringskurs for å lære opp ansatte i rett bruk og registrering av tvangsmidler og skjerming. Kurset virker først og fremst myntet på forvakter og ansvarshavende miljøpersonale, da et hovedfokus er på tvangsmiddelbruk som besluttes og iverksettes før den faglig ansvarlige (overlege eller psykologspesialist) er kommet til.
Det er mulig å beslutte slike «hastevedtak» om tvangsmiddelbruk i akutte situasjoner som krever umiddelbar handling. Dette gjøres etter det som kalles «unntaksregelen», §25 i psykisk helsevernforskriften (hovedregelen er at faglig ansvarlig fatter vedtak etter psykisk helsevernloven).

Kurset virker godt pedagogisk oppbygd og tar blant annet opp den vanskelige grensen mellom skjerming og isolasjon.

Du får tilgang til kurset her >>


Kurs2 - Nye e-læringskurs i Helse Sør-Øst

Opphavsrett: Vestre Viken HF/ Helse Sør-Øst

Et annet viktig og interessant kurs er i «Early Recognition Method» (ERM) som omhandler å utforske forhåndsvarsler til aggresjon og vold og formulere tiltak dersom disse oppstår. ERM arbeidet kan gjøres enten i samarbeid med pasienten (foretrukket), eller kun ved personalobservasjoner. Dette kurset bruker iscenesatte videoer for å vise hvordan dialogen mellom personale og pasient kan foregå i praksis.

Kurset er laget i samarbeid med det nasjonale MAP-programmet (Møte med Aggresjons-Problematikk), men er ikke tatt inn i opplæringsdelen ennå. Det jobbes med å rulle ut MAP til stadig flere institusjoner og med opplæring av instruktører. Se forøvrig vår tidligere omtale av MAP.

Du får tilgang til ERM kurset her >>


HSØ-rapporten anbefaler også at ledere bør gjennomføre en regelmessig fagutviklingssamtale med den enkelte medarbeideren ved bruk av en dynamisk kompetanseplan. Dette for å utvikle kompetanse og integrere organisasjonens holdninger og verdier. Dynamisk kompetanseplan er et verktøy som opprinnelig ble utviklet ved BET-Seksjonen (Basal eksponeringsterapi). Vestre Viken har utarbeidet en egen mal for å operasjonalisere anbefalingen i rapporten og sikre implementering av MAP  (se: Dynamisk kompetanseplan for MAP-ressurspersoner).

Instruksjonsvideo om hvordan en slik samtale kan foregå >>

Rapporten anbefaler flere samtaleverktøy. Det er derfor utviklet en mal til en samarbeidsdialog med pasienten for å forebygge vold (se: MAP – Samarbeidsdialog) og en mal for gjennomgang etter tvangsepisoder (se: MAP-refleksjon etter kritiske situasjoner). Malene som er utviklet bygger på de tre forebyggingsnivåene som brukes i MAP slik at innholdet er kvalitetssikret. Alle MAP-verktøy som er utviklet har vært til høring og godkjenning hos den nasjonale MAP-gruppen.