Non-pharmacological interventions to reduce restrictive practices in adult mental health inpatient settings: the COMPARE systematic mapping review

Health Services and Delivery Research Volume: 9, Issue: 5, Published in March 2021

https://doi.org/10.3310/hsdr09050

Citation: Baker J, Berzins K, Canvin K, Benson I, Kellar I, Wright J, et al. Non-pharmacological interventions to reduce restrictive practices in adult mental health inpatient settings: the COMPARE systematic mapping review. Health Serv Deliv Res 2021;9(5)


Baker et al. (2021) har gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang av ikke-farmakologiske intervensjoner med formål å redusere bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne. De har kategorisert de ulike innholdskomponentene, undersøkt evidens for effekt og forsøkt å indentifisere strategiene som har vist best effekt. Videre har de systematisert strategier med formål å «endre atferd» i vid forstand.

Gjennom litteratursøket fant de 221 beskrivelser av strategier som rapporterte om til sammen 150 intervensjoner, hvorav 109 hadde blitt evaluert i inkluderte studier. Av disse var det seks randomiserte kontrollerte studier. Strategiene med formål å endre atferd, var de som spesielt viste signifikant effekt. De fleste strategiene rettet seg mot å redusere bruk av tvangsmidler og den hyppigst brukte strategien var intervensjoner rettet mot å endre personalet sin atferd. Over to tredjedeler av de adferds-modifiserende strategiene ble kategorisert i fire grupper: Det å ‘sette seg mål og planlegging’; ‘analysere historien/fortiden’, ‘endre kunnskap’ og å ‘bruke feedback & monitorering’ i det kliniske arbeidet. Hver intervensjon innehold gjennomsnittlig åtte atferds-modifiserende strategier.

De konkluderte med at kvaliteten på studiene var varierende og til dels dårlig metodisk og at intervensjonene ofte inneholdt flere ulike prosedyrer som ble gjennomført på ulike måter. Som beslutningsgrunnlag fremover anbefaler de at det undersøkes ytterligere hvilke komponenter i intervensjonene som er de mest virksomme. Dette er viktig med tanke på å øke kunnskap om innhold og implementering av intervensjoner for å redusere bruk av tvang innen psykisk helsevern.

Dette er sannsynligvis foreløpig den metodisk beste og mest omfattende evalueringen av tiltak som har som formål å redusere bruk av tvang. Den er mer som et oppslagsverk å regne, med sine 218 sider, hvorav 70 sider er vedlegg og 312 referanser. Spesielt tabellene i vedlegg gir lettfattet oversikt over hvilke enkeltkomponenter som inngår i de ulike intervensjonene. Det er også en oversikt over «Intervention by country». Her er dessverre ikke Norge nevnt, i motsetning til de øvrige skandinaviske landene. Mesteparten av forskning innen psykisk helsevern i Norge har vært deskriptiv og det er få intervensjonsstudier.

Det er nok lettest å lese rapporten i online-versjonen med direkte tilgang til de ulike kapitlene.

Her er link til online-versjonen >>

Du kan også laste den ned i sin helhet i PDF-format her >>