I september 2017 trådte lovendring i lov om psykisk helsevern i kraft.

Viktigste endring var at pasienters samtykkekompetanse nå skal vurderes og kun dersom samtykkekompetanse åpenbart ikke er tilstede er det mulig å anvende tvungent psykisk helsevern (NB: Ikke ved fare for andre). Dette medførte at alle helseforetak gjennomgikk sine pasientlister for TUD (Tvunget vern Uten Døgnopphold) og en rekke tvungne vern ble opphevet.

På Lovisenberg DPS har psykologspesialist/ seksjonsleder Anders Jacob undersøkt hvordan det gikk med disse pasientene i ettertid. Funnene var at 80 prosent av tvangsvedtakene ble avsluttet av behandler og at alle pasientene som tidligere ble tvangsbehandlet var i frivillig behandling sommeren 2018. I løpet av denne ettårsperioden fant de at antall pasienter som ble behandlet på tvang, ble redusert med 35-50 prosent. Nedgangen regnes som unik og vesentlig.

Artikkelen kan leses her