Tekst: Kent Jensen. Opphavsrett bilder: Dips AS

Oppdatering mars, 2020:

Innføringen av Dips Arena må dessverre igjen utsettes i Helse Nord, denne gang på grunn av Koronavirussituasjonen. Det vil ikke være mulig eller forsvarlig å gjennomføre en så stor endring mens helsevesenet er i en presset situasjon.

Se også: Korona-situasjonen stopper innføringen av DIPS Arena ved Helgelandssykehuset

Varigheten av pandemitoppen og tiltakene myndighetene har iverksatt, er høyst uviss. Basert på siste scenario fra FHI, ser det for tiden ut til at utsettelsen blir på 6-9 måneder, sannsynligvis nærmest sistnevnte. Dette betyr tentativt oppstart i første kvartal 2021 og hele neste år vil nok gå før alle foretakene i Helse Nord har gått over til Arena.

Arbeidet vil selvsagt i mellomtiden fortsette med forbedringer av funksjonalitet, feilretting og testing av overgangen fra Dips Classic – slik at versjonen man går i gang med vil være modnet ytterligere.

For vedtaksmodulen gir dette tid til å innarbeide de endringer som måtte komme i revidert EPJ-standard for vedtak. Direktoratet for E-helse skal etter planen komme med denne nye versjonen i neste måned (april). Vi kjenner ikke til om dette arbeidet også kan bli utsatt.


 

Opprinnelig artikkel:

Det jobbes hardt med innføring av nye Dips Arena i Helse-Nord, etter at Diakonhjemmet har pilotert løsningen i omlag ett år allerede. Opprinnelig plan er forsinket grunnet ytelsesproblemer, og det ligger nå an til at de større lokale helseforetakene ikke kommer i gang før etter sommeren neste år. Dette gir imidlertid mer tid til finpuss av vedtaksmodulen. Undertegnede deltar i helseforetakets arbeidsgruppe for dette.

Arena vil gi nye måter å jobbe på og å lagre data ved hjelp av såkalte «åpne arketyper» (open-EHR). En analogi til sistnevnte er en kommode med mange små skuffer der data kan organiseres og lagres, i motsetning til en stor skuff der alt er blandet. Arena vil også være første journalløsning som fullt ut implementerer EPJ-standarden (Elektronisk Pasient Journal) for vedtak. Kombinasjonen av åpne arketyper og EPJ-standarden, gjør at man får lagret og organisert alle enkeltdata som inngår i et tvangsvedtak og kan gi bedre rapportering av tvangstall til NPR.

Grunnen til dette er at løsningen fordrer vesentlig mindre oppryddingsarbeid fra kontorpersonell før innrapportering, men er i desto større grad avhengig av korrekt registrering av behandlerne. Alt blir nå mer oversiktlig og tilgjengelig, inkludert stopptidspunkter for tvangsmiddelvedtak og integrert klagebehandling. Løsningen fordrer derimot også tilsvarende korrekt registrering av frivillighet. Dersom ikke sistnevnte gjøres like møysommelig, kan man ende opp med en feilaktig høy andel tvangsinnleggelser (som ved Diakonhjemmet 1. tertial i år).

Videreutviklingen av vedtaksmodulen (i forhold til den versjon Diakonhjemmet gikk i gang med) har hatt fokus på grundig testing, retting av programfeil og minimering av risiko for brukerfeil. Det er gjort implementering av TSB hjemler (helse- og omsorgstjensteloven og rusforskriften) og utarbeidet regionale prosedyrer for bruk. Vanskeligheter man har møtt, har bl.a. vært i sammenheng med registrering av overføringer mellom institusjoner og helseforetak og registrering av TUD-innleggelser. Dette kan være problemstillinger som Diakonhjemmet i liten grad har opplevd, grunnet små forhold og mangel på muligheter til å samhandle med andre institusjoner med Dips Arena.

Andre vanskeligheter har vært i sammenheng med prinsippet om at det kun skal være ett rettslig grunnlag for behandling til enhver tid. Her har vi møtt utfordringer knyttet til forskjellig lovverk mellom TSB og psykisk helsevern. Til eksempel kan man ikke umiddelbart avslutte tvangsinnleggelse etter helse- og omsorgstjenesteloven (vedtatt i fylkesnemd) om personen blir psykotisk og må innlegges i psykisk helsevern. Tilsvarende er for gravide under tvungen rusbehandling. Slik er den tydelige registreringen i Arena med på å avdekke at prinsipper, til tross for gode intensjoner, ikke alltid kan gjennomføres i praksis. Dette spørsmålet er for tiden til vurdering hos direktoratet for eHelse, og vi håper det er mulig å finne en praktisk løsning som er innenfor nåværende lovverk.

Det som også blir en stor nyhet med Arena, er innføringen av elektronisk tvangsprotokoll. Det er mulighet til å gjøre noen automatiseringer mellom vedtak og protokollen, som kan redusere opplevd dobbeltregistrering, men dette vil nok ikke være den viktigste forbedringen. Først og fremst er det at tvangsprotokollen ikke lenger blir stedbunden, som er revolusjonerende. Dette muliggjør registrering i protokollen f.eks. når det gis depotinjeksjoner på annen avdeling enn der vedtaket er fattet og papirprotokollen befinner seg.

Dernest innføres det en særskilt registrering av unntakstilfellene (psykisk helsevernforskriften §25), der annen enn faglig ansvarlig fatter vedtak om tvangsmidler i akutte situasjoner. Disse vedtakene er døpt «hastevedtak» og kan opprettes av miljøpersonale som har ansvarsvakt på avdelingen og kontrasigneres av faglig ansvarlig i ettertid. Løsningen tydeliggjør når unntaksbestemmelsen er brukt, at situasjonen kan vurderes ulikt av ansvarsvakt og faglig ansvarlig, og muliggjør klagebehandling på ulike nivåer.

Tvangsforsk har over en årrekke arbeidet for mer nøyaktig rapportering av tvangstall. Vi håper at innføringen av Dips Arena som journalsystem kan bidra til dette på sikt!

Vi vedlegger noen eksempelbilder fra vedtaksmodulen, inkludert mal for §3-3 vedtak, oversikt over vedtak som kan fattes som rettslig grunnlag og som gjennomføring av tvangsmidler. Det er også et bilde av elektronisk tvangsprotokoll, som viser nedtegnelse av hastevedtak om kortvarig fastholding. Merk at bildene er fra testversjon og pasientnavn og tilsvarende data er fiktive.