Statens helsetilsyn planlegger et landomfattende tilsyn med tvang i psykisk helsevern i 2021. Så vidt vi kjenner til har ikke dette vært tema for tidligere landsomfattende tilsyn:

  • 2008/2009 Psykiske lidelser på DPS
  • 2013/2014 Psykisk helsevern barn og unge
  • 2017/2018 Rus og psykiske lidelser

Som ledd i denne planleggingen var Tvangsforsk invitert til et møte med Helsetilsynet den 13. februar i år. I møtet deltok representanter (divisjons- og klinikksjefer) fra en rekke psykisk helseverninstitusjoner, noen brukerorganisasjoner, fylkesmenn og NORCE (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin).

Vi opplevde Helsetilsynet som lyttende og genuint interesserte i å få gjennomført et tilsyn på best mulig måte. De hadde på forhånd meldt at de ønsket å fokusere på sentrale områder rettssikkerhet, sikkerhet og kvalitet. I tillegg ønsket de innspill til risikogrupper og risikosituasjoner.

Møtet ble brukt til å diskutere hva det konkret er ønskelig og mulig å undersøke. De fleste var opptatt av situasjoner der det kan bli brukt for mye tvang, men noen av fagmiljøene var også opptatte av at det motsatte kan være tilfellet i enkelte sammenhenger og viste til en opplevelse av svingdørspasienter etter lovendringen i 2017.

Det kom svært mange forslag og siste del av møtet ble brukt til å forsøke å enes om et konsentrat av de viktigste punktene. Det at tilsynet vil bli gjennomført av Fylkesmennene, gjør det vanskelig å undersøke bl.a. tvangsmedisinering, da Fylkesmannen er klageinstans og således inhabil til å granske egen praksis.

Forventet videre plan var en forsiktig oppstart på senhøsten i år, med hovedparten av tilsynene neste år. Det er uvisst om korona situasjonen kommer til å forsinke denne planen.

Se gjerne også Tvangsforsks presentasjon fra møtet (powerpoint) >>

Utfyllende tanker rundt risikogrupper og -situasjoner (word) >>