Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse-Bergen HF mottok i 2018 midler til et forprosjekt som skulle utrede grunnlaget for et kvalitetsregister over tvangsbruk i psykisk helsevern. En prosjektgruppe utgående fra de to helseforetakene og kompetansemiljøet SKDE (Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering) har nå i overkant av ett år jobbet med dette.

Mandatet var avgrenset til å gjøre et grundig forarbeid som skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for et eventuelt fremtidig register. Dels besto dette i å undersøke praksisforskjeller mellom de to helseforetakene. Under arbeidet har det imidlertid pågått parallelle prosesser hos helsemyndighetene, som har gjort det klart at det skal etableres kliniske registre innenfor psykisk helsevern, hvorav noen allerede er etablerte.

Et kvalitetsregister for tvang foreslås som en del av et felles basis-datasett for de øvrige registrene og skal erfares nyttig på enhets-, avdelings- og foretaksnivå. Det skal kunne benyttes til sammenligning og til å følge utviklingen av egen virksomhet over tid, samt til sammenligning med andre tilsvarende enheter. Kliniske data i registeret skal kunne basere seg på direkte uttrekk fra elektronisk pasientjournal (EPJ), slik at klinikere skal unngå egen registrering utover det som finnes i EPJ, og dermed unngå ekstra administrativt arbeid.

Prosjektet er nylig avsluttet og har kulminert i en 33-siders rapport, som i disse dager overleveres til Helsedirektoratet. Tvangsforsk har vært en av utvalgte eksterne høringsinstanser til denne rapporten.

Rapporten kan leses i sin helhet her >>