Arnstein Mykletun. Foto: SIFER.no

SIFER Vest har fått 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd til et nytt stort forskningsprosjekt. Prosjektet skal blant annet undersøke effekt av tvangsmedisinering og tvangsinnleggelse. Se også vår tidligere notis om prosjektet. TvangsForsk har spurt prosjektleder Arstein Mykletun hvordan prosjektet har tenkt til å svare på så komplekse spørsmål; som hva er effekt av tvangsinnleggelse og tvangsmedisinering?

Svar fra Mykletun: Vi tar utgangspunkt i instrumentvariabelmetoder, som beskrevet for et annet prosjekt om ADHD (se link).

Prosjektets ide er egentlig ganske enkel: Kontroverser i psykisk helsevern om hva som er god behandling skaper variasjon i tilbud til pasientene på ulike vis. For tvangsbruk i psykisk helsevern er det selvsagt en hel del gråsonetilfeller hvor ulike miljø kan vurdere samme pasient og situasjon ulikt. Vi kan tenke oss at praksis varierer på en skala fra restriktiv bruk av tvang til liberal bruk av tvang, og vi tror dette varierer mellom ulike sykehus og fagmiljø. For pasientens del blir dette som et lotteri, man får den variant av praksis der man tilfeldigvis blir behandlet. Siden variasjonen i praksis er uavhengig av pasient kan dette brukes tilsvarende et gigantisk eksperiment på nasjonalt nivå.

Vi analyserer altså ikke effekten av om pasienten har blitt tvangsbehandlet, men om det er en ulik prognose for pasientgruppene som har fått behandling der tvangsbruken er restriktiv versus liberal. Utfallsmål hentes fra registerdata i et 12-årsperspektiv. Variasjonen i praksis hentes fra data for pasienter i 2010-11.