Vårin Hellevik ledet møtet. Foto: Hdir

Kontrollkommisjonskonferansen er vanligvis et årlig, lukket møte. Grunnet pandemien ble årets møte omgjort til en fagdag i webinar form. Det var ikke nødvendig med påmelding og løsningen la til rette for at langt flere kunne følge programmet. Helsedirektoratet har i ettertid har lagt ut alle presentasjonene og opptak av webinaret.

Vi vil oppfordre alle til å se opptaket (link nederst på siden), men følgende er en oppsummering.


Helsedirektoratet

Foruten å kommentere Høyesterettsdommen fra i vår og dommen mot Danmark i Menneskerettighetsdomsstolen, orienterte seniorrådgiver Vårin Hellevik om kommende «Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne». Rapporten er for tiden i intern høring og vil komme på ekstern høring i starten av 2021. Hun snakket også om arbeidet med å revidere legemiddelkapittelet i psykoseveilederen (se egen notis i dette nyhetsbrevet) og opprettelsen av personvernombud for kontrollkommisjonene.

Mest interessant var Helleviks presentasjon av statistikk for tvang, blant annet historisk utvikling i tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk for hver av de fire helseregionene – en grafisk visning det for øvrig ikke er mulig å få på Helsedirektoratets nettsider.

For tvangsinnleggelser har prosentvis endring og rate pr 10 000 innbyggere økt i alle regioner de siste 3 år, foruten i Helse-Nord.

Tvangsinnleggelserendring - Fagdag om tvang i psykisk helsevern for kontrollkommisjonene

Tvangsinnleggelser rate - Fagdag om tvang i psykisk helsevern for kontrollkommisjonene

 


Bruk av tvangsmidler siste 4 år øker totalt og for alle typer foruten mekaniske. Økningen er i alle helseregioner, men Helse-Nord har lavest befolkningskorrigert rate.

Tvangsmidler antall pasienter med minst ett vedtak - Fagdag om tvang i psykisk helsevern for kontrollkommisjonene

Tvangsmidler rate - Fagdag om tvang i psykisk helsevern for kontrollkommisjonene


Hellevik viste tall for antall behandlede klager i kontrollkommisjonene siste 7 år og andel som gis medhold (begge relativt stabile) og tall for klager som går videre til søksmål (nærmest dobling siste 10 år). Antall klager til Fylkesmennene på tvangsbehandling øker også i de fleste fylker.

Utfall i klager på tvangsbehandling - Fagdag om tvang i psykisk helsevern for kontrollkommisjonene

Den mest interessante fremstillingen, var imidlertid den Hellevik ikke kommenterte, nemlig prosentvis utfall av klager på tvangsbehandling hos de ulike Fylkesmennene i 2018:

Vi ser her vesentlige forskjeller, mellom 44% som får medhold i Rogaland, mot 7% i Troms og Finnmark (ytterpunktene). Hvorfor det er slik, vites ikke, men implikasjonen er at en i Troms kan være nærmest sikker på at vedtaket stadfestes, mens i Rogaland er det nærmest 50/50. Dette må ha en vesentlig innflytelse på pasienters oppfattelse av reell klagemulighet. 

Vi vil takke Helsedirektoratet for tillatelse til å bruke og kommentere grafene fra presentasjonen deres.


Helse- og Omsorgsdepartementet

HOD - Fagdag om tvang i psykisk helsevern for kontrollkommisjoneneAvdelingsdirektør Geir Helgeland brukte mesteparten av tiden på å snakke om arbeidet med høringsuttalelsene til forslaget om ny Tvangsbegrensningslov. Disse har vært mange og grundige, men svært sprikende for nesten alle forslag, som gjør departementets videre behandling vanskelig.

Departementet har ikke en klar tidsplan, men vil be Helsedirektoratet i 2021 om å gi innspill til hvordan loven skal implementeres, å utrede en ordning for beslutningsstøtte og å skissere hvordan en håndfull typiske tvangsforløp vil påvirkes av forslaget til lovendring.


Statens Undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

Ukom - Fagdag om tvang i psykisk helsevern for kontrollkommisjoneneDirektør Pål Iden redegjorde for hvordan kommisjonens oppdrag og arbeidsmåte. Resterende del av tiden ble brukt til å presentere rapporten «Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost» som vi har omtalt tidligere.

Vinklingen i denne sammenhengen var hvordan kontrollkommisjonen på institusjonen der dette skjedde hadde vært «husblinde» for de bygningsmessige forholdene ved skjermingsavsnittet der pasienten ble behandlet – altså at kommisjonens velferdskontroll ikke hadde fungert etter intensjonen.


Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen - Fagdag om tvang i psykisk helsevern for kontrollkommisjonene

Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik presenterte deres besøk til tre døgnposter for barn innen psykisk helsevern i 2020. Hun pekte på stor variasjon i hvordan barn og unge ivaretas og hvordan klage- og tilsynsorganer jobber ved ulike institusjoner. Det er behov for å bedre barns rettssikkerhet ved inngripende tvang og Sivilombudsmannen mener utkastet til ny Tvangsbegrensningslov har kommet med viktige forslag på dette området.


Erfaringer fra kontrollkommisjonen ved Sandviken sykehus

Pårørende - Fagdag om tvang i psykisk helsevern for kontrollkommisjonenePårørenderepresentant Anne Magnussen holdt en gripende fremstilling av hvordan en tvangsinnleggelse kan oppleves ved bruk av en metafor om å være passasjer på et tog man ikke får slippe av. Hun snakket også om hvordan det opplevdes å skulle representere pårørende inn i kommisjonens arbeid.

 

Berle - Fagdag om tvang i psykisk helsevern for kontrollkommisjonene

Kommisjonens leder, Paal-Henrich Berle tok opp noen eksempler på praksis de har observert.

For skjerming har planer for innholdet blitt bedre, men mange vedtak har fortsatt lang varighet. Såkalte «miljøavtaler» kan fremstå mer som diktater fra personalets side enn en gjensidig avtale. Det er dårlig med aktivitetstilbud og forhold ved skjermingslokalene kan bidra til uønskede hendelser og tvangsbruk.

Vedtak om korttidsvirkende beroligende legemidler kan fremstå uklare om de er i behandlingsøyemed eller for å forhindre skade i en nødsituasjon, som er vilkåret for denne typen tvang.

Kommisjonen har sett eksempler på at vedtak om fastholding brukes for å gjennomføre somatisk helsehjelp og utvidet bruk av ransaking etter rusmidler i avdelinger, uten begrunnet mistanke. Berle ser også en trend til stadig oftere bruk av politi det siste året, også til bistand inne i avdelingene. Han mener dette er en svært bekymringsfull utvikling.


Problemstillinger rundt beslag av mobiltelefoner og nettbrett

Beslag - Fagdag om tvang i psykisk helsevern for kontrollkommisjoneneBjørn Kristian Storli, leder for kontrollkommisjonen ved Nordlandssykehuset, holdt avslutningsvis et innlegg om hvor vanskelige vurderinger rundt beslag av mobiltelefoner kan være. Lovverket er gammelt, og tar ikke hensyn til teknologisk utvikling og at utfordringene nå til dags ofte handler om at pasienter tar bilder, video eller lydopptak av personale og/ eller medpasienter.

Storli skisserte hva det lovlig kan fattes vedtak om etter §4-5 (vedtak om innskrenkning i forbindelse med omverdenen) og hva som kan besluttes i husordensregler. Han viste til at kommisjonen så en svært varierende praksis og manglende lovforståelse på dette området.


Vi vil rette en stor takk til Helsedirektoratet for tillatelse til å bruke og kommentere innhold fra presentasjonen!

Hdirs nettside for møtet >>

Presentasjoner fra webinaret >>

Opptak av webinaret >>