Folkehelseinstituttet har, på oppdrag av Helsedirektoratet, nylig påbegynt et prosjekt som skal frembringe en systematisk kunnskapsoversikt for effekt av antipsykotika gitt på tvang.

Dette som del av Helsedirektoratets arbeid med å revidere medikamentkapittelet i nasjonal veileder for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. For vedtak om tvangsbehandling med legemidler, har blant andre Sivilombudsmannen rettet spørsmål ved kravet om «stor sannsynlighet» for effekt kan oppfylles ut fra nåværende kunnskapsgrunnlag (se uttalelsen fra Sivilombudsmannen).

Spørsmålet om antipsykotika kan ha endret effekt når det gis på tvang, er vanskelig å undersøke. Det vil naturligvis ikke være mulig å gjennomføre randomiserte kontrollerte studier (RCT) av etiske hensyn, så man kan uansett ikke sikte mot det som regnes som «gullstandarden» for evidens.

Tvangsforsk har ikke formening over hva som finnes av forskningsresultater på dette området og ser det som svært nyttig at man nå forsøker å fremskaffe en oversikt.

Prosjektet skal være ferdigstilt 2. april 2021.

Det er valgt følgende fagfeller:

  • Ketil Gundro Brurberg, Avdelingsdirektør, FHI
  • Kent Jensen, Overlege, Tvangsforsk
  • Trond F. Aarre, Avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter
  • Roy Palmer Huse, Avdelingsoverlege, DPS Stjørdal

Prosjektet er publisert på FHIs nettsider >>

Prosjektplanen finnes her >>