Det nyopprettede Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet vil med dette invitere til den første nasjonale konferansen om forskningsbasert kunnskap om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Konferansen arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo 28-29 april 2009.

Første dag av konferansen vil gi en oversikt over forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, både nasjonalt og internasjonalt. Hensikten er å klargjøre hva vi med rimelig god sikkerhet kan si vi vet om tvangsanvendelse i det psykiske helsevernet, og på hvilke områder det er behov for mer og bedre kunnskap. Både det psykiske helsevernet for barn og unge samt for voksne dekkes.

Dag to vil særlig rette seg mot de som kan være interessert i å bidra til ny forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Diskusjon om hva slags kunnskap det er størst behov for å skaffe til veie, og hvilke forskningsprosjekt som bør prioriteres vil stå sentralt i denne sammenhengen.

Konferansen har to målgrupper:

  • Alle som ønsker en oppdatert kunnskapsstatus om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, og hvor forskningsfronten befinner seg. 
  • Forskningsmiljøer og kliniske miljøer som ønsker å bidra til forskning på feltet.

Forskning om bruk av tvang er et tverrfaglig felt, og konferansen henvender seg til psykologer, psykiatere, sosiologer, sykepleiere, jurister, sosialarbeidere og brukere med interesse for dette feltet. Fordi deler av tvangen utøves eller initieres av det kommunale nivået vil konferansen også være av interesse for personell i førstelinjetjenesten.

Professor John Monahan fra School of Law, University of Virginia, USA vil være til stede på konferansen begge dager. Han har siden 1988 ledet og bygget opp The MacArthur Research Network on Mental Health and the Law; – et nettverk som har bidratt med vesentlig ny kunnskap om bruk av tvang I psykiatrien.

Deltakere må selv betale reise og oppholdsutgifter. Konferanseavgift er kr 600, med unntak av brukere og studenter, som deltar gratis. Avgiften er den samme om man deltar en eller begge dager og inkluderer lunsj. For konferansemiddag 28. april kommer et tillegg på 300 kr. Bruk vårt elektroniske påmeldingsskjema.

Programmet finnes her

Klikk her for elektronisk påmelding