Prosjektarkiv


2018

Evaluering av tilbudet Brukerstyrt Plass

Bruk av tvangsmidler i ungdomspsykiatriske akuttavdelinger


2017

Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

Spenningsfeltet mellom omsorg og tvang

Reduksjon av tvang gjennom implementering av komplementær ytre regulering (Kyr)

Bruk av tvangsmidler i akuttpsykiatrien. Erfaringer fra pasienter og ansatte

Tvangstiltak i norsk psykiatri. Pasientens perspektiv på opplevelse av tvang


2016

Bruk av tvang i en lukket psykiatrisk avdeling. En antropologisk studie av hvordan tvang oppleves og håndteres av pasienter og ansatte

Innsiktens skjulte natur? Forståelse av innsikt og brukermedvirkning sett fra brukerens ståsted. Et narrativt prosjekt


2015

Kontrollkommisjonen i psykiatrien, en garantist for rettssikkerhet og nødvendig helsehjelp?


2014

Pasienters opplevelser fra tvangsinnleggelse i psykisk helsevern

Tvangsmiddelbruk i akuttpsykiatriske avdelinger – en brukerundersøkelse

Etiske utfordringer ved tvangsinnleggelse av psykotiske pasienter i akuttpsykiatrisk avdeling

Vurdering av bruk av tvang – dilemmaer og beslutningsmetoder i den kliniske hverdagen


2013

Utagerende atferd hos pasienter i akuttpsykiatrien

Kompetanse til reduksjon av tvang »


2012

Former for innsikt hos personer med nåværende eller tidligere erfaring med tvang uten døgnopphold »

Tvang i psykisk helsevern »

Allmennlegers vurderinger ved bruk av tilleggskriteriene ved tvangsinnleggelser

Sykepleievurderinger og skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling


2011

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold »

Brukererfaring ved avtale om brukerstyrt plass »

Opplevelse av tvang og krenkelse hos pasienter i forbindelse med innleggelse til psykiatrisk akuttmottak »

Innsikt og brukermedvirkning »

Opplevelse av tvang ved innleggelse i et psykiatrisk sykehus »

Opplevd tvang og terapeutisk relasjon med pasienter innlagt på tvungent psykisk helsevern (pdf) »

Omfang av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009. En kvantitativ studie av kontrollkommisjonenes årsrapporter (pdf) »


2010

Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien »


2009

Tvang i barnevern og psykiatri. Vurdering av verdiriktighet (pdf) »

SINTEF | Brukerorienterte alternativer til tvang (BAT) »


Kompetanse til reduksjon av tvang (2013)

Les mer om prosjektet her »

Kontakt Tom Palmstierna