Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl, utvalgsleder Øystein Mæland og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler i Oslo. Foto: Anne Kathrine Aambø / Helse- og omsorgsdepartementet

Fra regjeringens pressemelding:

I 2017 blei manglande samtykkekompetanse innført som vilkår i psykisk helsevernloven for å kunne vedta tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og behandling med tvang. No har regjeringa satt ned eit ekspertutval som skal evaluere lovendringa.

Ekspertutvalet skal undersøke korleis lovendringa har påverka det psykiske helsetilbodet og situasjonen for pasientar, pårørande og helsetenesten. Utvalet skal òg undersøke om innføring av vilkåret om manglande samtykkekompetanse har fått konsekvensar for samfunnstryggleiken og politiet sine oppgåver.

Evalueringa vil bygge vidare på funna i dei to første evalueringane av lovendringa. Utvalet skal i tillegg gå gjennom relevante høyringsinnspel til oppfølginga av tvangslovutvalet og gi innspel til det vidare arbeidet med lovforslaget når det gjeld vilkåret om manglande samtykkekompetanse.

Utvalet skal levere si innstilling innan 1. mai 2023.

Les pressemeldingen >>

Mandat og medlemmer >>