Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang for å forsøke finne svar på effekten av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling. Tvangsforsk var ved Kent Jensen representert som ekstern fagfelle. Rapporten er publisert i dag, 19.04.21.

Dessverre var resultatet som forventet – det er gjort svært lite forskning som kan belyse denne problemstillingen. Foruten at forskningsetiske regler umuliggjør randomiserte, kontrollerte studier – er krav til samtykke til forskningsdeltakelse et mulig hinder for å kunne inkludere alle relevante pasientgrupper i alle sykdomsfaser.


Fra FHI’s nettsider:

Hovedbudskap

Forskningsbasert kunnskap om effekt av antipsykotiske legemidler er i hovedsak basert på studier hvor pasientene mottar disse legemidlene frivillig. I praksis forekommer også bruk av antipsykotika i behandling uten pasientens samtykke (tvangsbehandling).

Formålet med denne systematiske oversikten var å oppsummere forskning om effekt av antipsykotika ved tvangsbehandling sammenlignet med frivillig behandling med antipsykotika hos personer over 16 år med psykoselidelser.

For å identifisere relevant litteratur gjennomførte vi to systematiske litteratursøk i relevante databaser, grå litteratursøk i skandinaviske bibliotekkataloger og Google, gjennomgikk referanselistene til alle artikler lest i fulltekst og kontaktet relevante fageksperter.

Vi inkluderte to mindre observasjonsstudier, en prospektiv studie fra Tyskland og en retrospektiv studie fra USA. Begge studiene omhandlet døgnbehandling på institusjon. Vi vurderte at begge studiene hadde høy risiko for systematiske skjevheter.

Det er usikkert hvorvidt effekten av tvangsbehandling er forskjellig fra effekten av frivillig behandling med antipsykotika på psykosesymptomer, reinnleggelse og psykososial fungering.

Rapporten kan leses og lastes ned herfra >>